Handelsbetingelser

1. Anvendelsesområde: Disse handelsbetingelser gælder for al salg af oplevelser formidlet af Foreningen Hirtshals Fiskefestival, cvr.nr: 32501486, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals på www.hirtshalsfiskefestival.dk.

1.1 Foreningen Hirtshals Fiskefestivals formidling af oplevelser henvender sig alene til forbrugere, der er fyldt 18 år. Ved køb af oplevelser bekræfter kunden, at være forbruger og fyldt 18 år.

2. Oplevelser: På visithirtshals.dk og på hirtshalsfiskefestival.dk formidles oplevelser, events, entrebilletter, aktiviteter og lignende fra arrangører i Danmark. Disse ydelser omtales i det følgende samlet som ”oplevelser”.

3. Formidler og kontraktpart: Foreningen Hirtshals Fiskefestival formidler udelukkende salg af oplevelser fra den ansvarlige arrangør til kunden. Den ansvarlige arrangør er kundens direkte aftalepart og anses derfor som sælger i henhold til gældende lovgivning. Alle reklamationer vedrørende arrangementet skal rettes direkte til arrangøren.

4. Pris og gebyrer: Priserne for oplevelserne findes alene på hjemmesiderne for visithirtshals.dk og hirtshalsfiskefestival.dk De angivne priser er inkl. moms, skatter og afgifter. Den samlede bestilling tillægges et bookinggebyr, der også findes på disse hjemmesider.

4.1 På destinationerne kan der yderligere forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og af- gifter, som det ikke er muligt at opkræve ved af-talens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

4.2 Hvis intet andet er anført, er oplevelsens pris pr. person.

5. Aflysning: Såfremt en oplevelse, som er købt og betalt, måtte blive aflyst, vil kunden fra den ansvarlige arrangør af den pågældende oplevelse alene få refunderet købsbeløbet ekskl. bookinggebyr.

5.1 En oplevelse anses kun for aflyst, såfremt oplevel-sen ikke gennemføres af arrangøren på bestilt dato og klokkeslæt. Ændringer i evt. repertoire er ikke en aflysning. Såfremt der gælder et minimum deltagerantal for, at oplevelsen gennemføres, vil dette fremgå. Opnås der ikke det for oplevelsens gennemførelse påkrævede antal deltagere, er ar-rangøren berettiget til ansvarsfrit at meddele kunden, at oplevelsen som konsekvens af den lave tilslutning ikke vil blive gennemført, og købs-beløbet tilbagebetales af arrangøren.

6. Køb af oplevelser: Kunden er forpligtiget til selv at være opmærksom på følgende ved købet af oplevelserne:

6.1. Såfremt kunden ikke har modtaget e-mailen med oplevelserne inden for 24 timer efter gennemført køb, skal kunden kontakte Foreningen Hirtshals Fiskefestival, på tlf. Tlf: (+45) 44 16 98 50.

6.2 Kunden har pligt til at gennemgå og kontrollere den fremsendte kvittering og reagere over for

Foreningen Hirtshals Fiskefestival, såfremt oplysningerne deri ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

6.3 Aftalen er først bindende for begge parter, når Foreningen Hirtshals Fiskefestival har registreret og modtaget betaling.

6.4 I henhold til ”Lov nr. 1457 af 17.12.2013 om visse forbrugeraftaler, § 18 stk. 2, pkt. 12″ er køb af oplevelser ikke omfattet af fortrydelsesretten som beskrevet deri.

7. Betaling: Kunden kan alene betale for sine oplevelser med Dankort, Visakort, MasterCard eller MobilePay.

8. Kundens generelle pligter: Kunden skal rette sig efter de gældende ordens-bestemmelser på stedet og optræde således, at hverken gæster eller andre føler sig generet. I grovere tilfælde kan det føre til, at den pågældende af arrangøren eller dennes repræsentanter bortvises uden at være berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling. I sådanne situationer kan kunden ikke gøre krav gældende hver-ken mod Foreningen Hirtshals Fiskefestival eller arrangøren.

8.1 Kunden skal selv downloade og udprinte gyldigt købsbevis. Alene betalt købsbevis er adgangsgi-vende.

9. Reklamation og ansvar: Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet, skal rettes direkte til arrangøren med det samme, da det fulde ansvar for indholdet og afholdelsen af oplevelserne ligger hos ar-rangøren. Foreningen Hirtshals Fiskefestival kan ikke i den forbindelse holdes ansvarlig, da kundens gennemførelse af oplevelsen er underlagt arrangørens ansvarsbegrænsninger, og kunden kan alene henholde sig til arrangøren for så vidt angår eventuelle tab, skader og ansvar i øvrigt. Men hvis kunden har været ude for en utilfredsstillende oplevelse, hører Foreningen Hirtshals Fiskefestival gerne fra kunden herom, så Foreningen Hirtshals Fiskefestival kan reagere på det og være behjælpelig ved en eventuel klagesag. I henhold til lovgivningen skal kunden reklamere ”inden for rimelig tid”, efter at kunden har konstateret manglen ved oplevelsen. For oplevelser betyder ”rimelig tid”, at kunden skal reklame umiddelbart efter gennemførelse af oplevelsen og så vidt muligt på stedet.

9.1 Arrangøren kan ikke gøres ansvarlig for et beløb, der er større end oplevelsesbevisets pris.

9.2 Foreningen Hirtshals Fiskefestivals ansvar er begrænset til returnering af det betalte bookinggebyr og alene såfremt der er begået ansvarspådragende fejl fra festivalens side.

10. Forbehold: Foreningen Hirtshals Fiskefestival tager forbehold for fejl i de af arrangøren på hjemmesiderne oplyste priser og vilkår, samt for udsolgte arrangementer.

11. Tvister: Enhver tvist der måtte opstå i relation til foran-stående handelsbetingelser eller den købte oplevelse, er underlagt dansk ret.

11.1 Retten i Hjørring er værneting for enhver retssag ved dansk ret.

Klager over onlinesalg i Danmark skal behandles ved EU’s Nationale Kontaktpunkt i Danmark ved henvendelse til odr@forbrugereuropa.dk.

12. GDPR: Foreningen Hirtshals Fiskefestival overholder kravene til behandling og beskyttelse af persondataoplysninger som fastsat i EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR), hvis indhold kan findes på www.datatil-synet.dk.

da_DK